Χρήση


Γενικά

Ο σκοπός αυτής της εφαρμογής είναι να παρέχει στον χρήστη την δυνατότητα καταγραφής των εξόδων συντήρησης που καταβάλει για τα διάφορα αντικείμενα της περιουσίας του.

Εδώ θα γίνει μια περιγραφή της λειτουργικότητας της εφαρμογής, με την οποία επιτυγχάνεται ο παραπάνω στόχος.

Η λειτουργικότητα της εφαρμογής υλοποιείται μέσω ενός μενού με επιλογές όπως αυτό παρουσιάζεται παρακάτω. Θα περιγραφεί η λειτουργία της κάθε επιλογής απο αυτές ξεχωριστά.

Κατηγορία Εγγραφές συντηρήσεων

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει λειτουργίες οι οποίες έχουν να κάνουν με αυτή καθεαυτή την καταγραφή,εμφάνιση και επεξεργασία των εργασιών συντήρησης σε κάποιο αντικείμενο. Περιλαμβάνει τις παρακάτω δύο υποκατηγορίες:

Εγγραφές συντήρησης ανα ιδιοκτησία

Μέσω της κατηγορίας αυτής ο χρήστης μπορεί να δει, εισάγει και επεξεργαστεί εγγραφές συντήρησης για ένα συγκεκριμένο περιουσιακό αντικείμενο. Μετά την επιλογή αυτής της υποκατηγορίας, εμφανίζεται ένα μενού επιλογών, απο το οποίο επιλέγετε κάποιο απο τα περιουσιακά αντικείμενα τα οποία έχετε εισάγει στην εφαρμογή. Αφού επιλέξετε το περιουσιακό στοιχείο, και πατήσετε το κουμπί Select, εμφανίζονται οι σχετικές εγγραφές τις οποίες έχετε καταχωρήσει. Εάν δεν έχετε καταχωρήσει καμία εγγραφή τότε εμφανίζεται σχετικό μύνημα και η επιλογή να εισάγετε μια νέα. Η επιλογή αυτή εμφανίζεται ακόμα και όταν έχετε καταχωρήσει εγγραφές συντήρησης για το συγκεκριμένο περιουσιακό στοιχείο. Εάν επιλέξετε την καταχώρηση μιας νέας εγγραφής, τότε εμφανίζονται τα πεδία καταχώρησης νέας εγγραφής:

* Είδη συντήρησης ανα ιδιοκτησία:

Αντιπροσωπεύει τις εργασίες συντήρησης ανα περιουσιακό αντικείμενο που έχετε καταχωρήσει. Στην συγκεκριμένη περίπτωση εφόσον έχετε χρησιμοποιήσει την επιλογή ενός συγκεκριμένου περιουσιακού αντικείμενο,
θα εμφανιστούν μόνο οι σχετικές εγγραφές με αυτό. ΠΧ Αλλαγή λαδιών αυτοκινήτου Suzuki swift.

* Ημερομηνία δημοσίευσης:

Η ημερομηνία κατά την οποία έγινε η συγκεκριμένη εργασία συνήτηρης. Εξ ορισμού είναι συμπληρωμένη με την τρέχουσα ημερομηνία, για λόγους διευκόλυνσης, εφόσον η συντήρηση καταχωρείται την ίδια ημέρα με την οποία γίνεται.

* Κόστος:

Το κόστος της συντήρησης

* Μετρητής:

Το πεδιό αυτό αλλάζει νόημα ανάλογα με το είδος της περιουσίας επι της οποίας χρησιμοποιείται. Σε αυτοκίνητα, μηχανές κτλ περιέχειει τα χιλιόμετρα τα οποία αυτά έχουν διανύσει. Σε άλλου είδους μηχανήματα πχ αντλίες μπορεί να περιέχει τις ώρες λειτουργίας, ενώ στην περίπτωση φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών κτλ, μπορεί να περιέχει τον αριθμό αντιγράφων.

* Ποσότητα:

Η ποσότητα των υλκών που χρησιμοποιήθηκαν στην τρέχουσα συντήρηση.

* Σχόλιο:

Ένα ελεύθερο σχόλιο, εφόσον ο χρήστης το επιθυμεί. Ως παράδειγμα θα μπορούσαν να μπουν τα χιλιόμετρα τα οποία έχει ένα αυτοκίνητο

Εφόσον καταχωρηθεί μια νέα εγγραφή, η εφαρμογή επιστρέφει στην αρχική οθόνη εμφάνισης όλων των σχετικών εγγραφών με την νέα εγγραφή να εμφανίζεται πρώτη στη λίστα. Σημειώνεται οτι όλες οι εγγραφές είναι σύνδεσμοι και πατώντας πάνω τους μπορείτε να δείτε τα αναλυτικά στοιχεία που περιλαμβάνουν, καθώς και να τις επεξεργαστείτε ή να τις διαγράψετε μέσω των επιλογών edit και delete που εμφανίζονται.

Πλήρης λίστα εγγραφών συντήρησης

Η υποκατηγορία αυτή είναι όμοια με την προηγούμενη με την διαφορά οτι αφορά τις εγγραφές συντήρης που έχει καταχωρήσει ο χρήστης για όλα τα περιουσιακά του στοιχεία.

Ομοίως στην περίπτωση κατά την οποία ο χρήστης επιχειρήσει να καταχωρήσει μια νέα εγγραφή μέσω αυτής της υποκατηγορίας , στο πεδίο Maintenance Types Per Property: θα εμφανιστούν όλες οι εγγραφές συντήρησης που έχει καταχωρήσει ο χρήστης για κάθε ένα απο τα περιουσιακά στοιχεία που έχει καταχωρήσει.

Αναφορές συντήρησης

Η κατηγορία αυτό περιλαμβάνει αναφορές οι οποίες βασίζονται στα δεδομένα που έχετε καταχωρήσει ανα κάθε περιουσιακό αντικείμενο. Η κατηγορία αυτή συνεχώς θα εμπλούτίζεται με νέες λειτουργίες, οι οποίες θα διευκολύνουν τν χρήστη στην παρακολούθηση των συντηρήσεων της περιουσίας του και στην εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Έχουμε τις παρακάτω αναφορές:

Ολικό κόστος συντήρησης/ιδιοκτησία

Η αναφορά αυτή παρουσιάζει το συνολικό κόστος συντήρησης ανα περιουσιακό αντικείμενο και το παρουσιάζει στο χρήστη.

Ολικό κόστος συντήρησης/έτος

Η αναφορά αυτή παρουσιάζει το κόστος συντήρησης ανα περιουσιακό αντικείμενο για κάθε έτος και το παρουσιάζει στο χρήστη. Έτσι δημιουργείται μια λίστα ανα έτη, μέσα στο οποίο παρουσιάζεται το κόστος συντήρησης του κάθε αντικείμενο.

Ιδιοκτησίες και είδη συντηρήσεων

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι λειτουργίες της καταχώρησης νέων ειδών συντήρησης, της καταχώρησης νέων περιουσιακών αντικειμένων και την διασύνδεση των ειδών συντήρησης με κάποιο απο τα περιουσιακά αντικείμενα.

Ιδιοκτησίες

Στην υποκατηγορία αυτή εντάσσεται η διαχείρηση των περιουσιακών αντικειμένων. Εδώ εμφανίζονται τα αντικείμενα που έχει ήδη εισάγει ο χρήστης, τα οποία μπορεί να επεξεργαστεί επιλέγοντας το όνομα τους, να αλλάξει τα στοιχεία τους ή και να τα διαγράψει. Παράλληλα μπορεί να γίνει εισαγωγή νέων περιουσιακών αντικειμένων χρησιμοποιώντας την κατάλληλη επιλογή.

Για την εισαγωγή ενός νέου περιουσιακού αντικείμενου ο χρήστης πρέπει να επιλέξει την κατάλληλη κατηγορία αντικειμένου, το όνομα του αντικειμένου και την ημερομηνία εισαγωγής.

Σε αυτό το σημείο πρέπει να εξηγήσουμε την έννοια της γενικής κατηγορίας. Η εφαρμογή είναι σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε τα περιουσιακά αντικείμενα υπάγονται σε γενικές κατηγορίες αντικειμένων. Για παράδειγμα εφόσον ο χρήστης κατέχει 2 αυτοκίνητα, τότε θα καταχωρήσει 2 περιουσιακά αντικείμενα τα οποία θα ανήκουν στην γενική κατηγορία αυτοκίνητο.

Η τιμολόγηση της εφαρμογής βασίζεται πάνω σε αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό. Με βάση την τρέχουσα τιμολόγηση, η χρήση της εφαρμογής είναι δωρεάν εφόσον ο χρήστης χρησιμοποιεί ένα περιουσιακό αντικείμενο ανα γενική κατηγορία. Εάν ο χρήστης επιθυμεί να αυξήσει τα επιτρεπόμενα είδη ανα γενική κατηγορία σε 2 ή περισσότερα τότε θα χρεωθεί ένα μικρό αντίτιμο, ανά είδος γενικής κατηγορίας. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στην αναλυτική τιμολόγηση της εφαρμογής.

Λόγω του παραπάνω σχεδιασμού, υπάρχει ένα μέγιστο όριο επιτρεπόμενων περιουσιακών αντικειμένων ανα γενική κατηγορία ώστε να μην είναι εύκολο να δημιουργηθούν χρεώσεις απο ατύχημα. Αυτό το όριο μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί κατα βούληση απο ειδική επιλογή.

Είδος συντήρησης

Στην υποκατηγορία αυτή, ο χρήστης μπορεί να καταχωρήσει τα είδη συντήρησης. Η λειτουργία της είναι παρόμοια με αυτή των περιουσιακών αντικειμένων καθώς και των εγγραφών συντήρησης. Έτσι μόλις ο χρήστης επιλέξει την υποκατηγορία αυτή, εμφανίζονται οι εγγραφές που έχει καταχωρήσει καθώς και μια επιλογή η οποία επιτρέπει στο χρήστη να καταχωρήσει νέες εγγραφές.

Η επεξεργασία των υφιστάμενων εγγραφών είνα εφικτή επιλέγοντας τις απο την λίστα και χρησιμοποιώντας την επιλογή edit. Ομοίως μια εγγραφή μπορεί να διαγραφεί μέσω της επιλογής delete.

Είναι επιθυμητό να χρησιμοποιούνται όσο το δυνατόν γενικότερες περιγραφές στα είδη συντήρησης καθώς ένα είδος συντήρησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί μεταξύ πολλών διαφορετικών ειδών. Παράδειγμα το ίδιο είδος συντήρησης βάψιμο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σπίτια, αυτοκίνητα αλλά και σκάφη, αντικείμενα που ανήκουν σε τελείως διαφορετικές γενικές κατηγορίες.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των ειδών συντήρησης τις οποίες μπορεί να καταχωρήσει ένας χρήστης.

Είδη συντήρησης ανα ιδιοκτησία

Στην υποκατηγορία αυτή γίνεται η διασύνδεση μεταξύ των ειδών συντήρησης και των περιουσιακών αντικειμένων. Αυτές είναι οι εγγραφές οι οποίες χρησιμοποιούνται αργότερα κατά την καταχώρηση των εγγραφών συντήρησης.

Όπως και στις άλλες κατηγορίες της εφαρμογής, με την επιλογή της υποκατηγορίας αυτής, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει ένα απο τα περιουσιακά αντικείμενα τα οποία έχει καταχωρήσει, κατόπιν εμφανίζεται μια λίστα απο τις ήδη καταχωρημένες εγγραφές οι οποίες αφορούν το επιλεγμένο αντικείμενο και μια επιλογή για καταχώρηση νέων ειδών συντήρησης.

Ομοίως όπως και στις προηγούμενες λειτουργίες ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μια υπάρχουσα εγγραφή και να την επεξεργαστεί ή να την διαγράψει. Εάν ο χρήστης επιλέξει την καταχώρηση μιας νέας εγγραφής, τότε επιλέγει το περιουσιακό αντικείμενο, το είδος της εγγραφής, την ημερομηνία καταχώρησης και ένα σχόλιο εφόσον το επιθυμεί και καταχωρεί την εγγραφή.

Μεγιστος αριθμός Ιδιοκτησίών

Η υποκατηγορία αυτή, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, παρέχει στο χρήστη την δυνατότητα να μεταβάλει το μέγιστο επιτρεπτό αριθμό περιουσιακών αντικειμένων τα οποία μπορεί να καταχωρήσει στην εφαρμογή.

Αυτή η επιλογή μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει τον αριθμό αυτό. Πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, καθώς αυτός ο αριθμός χρησιμοποιείται στον υπολογισμό των χρεώσεων της εφαρμογής.

Εφόσον ο χρήστης επιλέξει μείωση του μέγιστου αριθμού περιουσιακών αντικειμένων, θα πρέπει να φροντίσει να έχε διαγράψει εκ των προτέρων όποια περιουσιακά αντικείμενα έχει καταχωρήσει τα οποία υπερβαίνουν τον νέο αριθμό τον οποίο επιθυμεί να επιλέξει.

Για παράδειγμα δεν μπορεί να επιλέξει ως μέγιστο αριθμό περιουσιακών αντικειμένων ανα κατηγορία το 4 εάν έχει ήδη καταχωρήσει στην εφαρμογή 5 αυτοκίνητα. Θα πρέπει πρώτα να διαγράψει ένα αυτοκίνητο και μετά να προχωρήσει στην μείωση του αριθμού.

Last modified: Sept. 16, 2012, 6:40 p.m.